Manicharte - NL

coucou
June 1, 2022

NL

Handvest

Deze tekst is geschreven om een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen en te beschermen, ze is niet bedoeld om stugge of diplomatieke regels of voorwaarden vast te leggen. We willen richtlijnen creëren die onze initiatieven en onze inspanningen zullen ondersteunen om ons collectief te creëren, en even stilstaan bij de beleving die we voor ogen houden . Tijdens het proces zullen we ons ongetwijfeld moeten aanpassen, misschien zullen andere regels worden uitgevonden, en mogelijks sommige uitspraken van deze tekst ongeldig blijken. Onze visie en missie zal evolueren in overeenstemming met de gebeurtenissen en elke wijziging zal aan iedereen ter goedkeuring worden voorgelegd. Voor collectieven en mensen die ook aan het avontuur willen deelnemen, is deze tekst bedoeld om te worden goedgekeurd of aangepast te worden en als een moment van reflectie en uitwisseling.

Wie zijn we ?

Wij zijn dansers, smeden, muzikanten, poppenspelers, videografen, acrobaten, klusjesmannen, schilders, therapeuten, architecten, programmeurs, ijzerbewerkers, meubelmakers, agronomen, sprokkelaars, beeldhouwers, lezers, nomaden, ballingen, boksers, dichters, tweedehands handelaren, zangers , fietsers, herderinnen, wolven, schapen, trekvogels, rotsen, landerijen, planten, dromers, arbeiders, boos, woedend, toegewijd, moe, levendig en dapper. We komen aan met een lange weg van verhalen, onze praktijken, onze constant veranderende interacties en onze identiteit en die van het collectief dat ons samenbrengt. Onze identiteit is breed, veranderlijk, meervoudig en staat open voor alles wat ze voedt en kruist.

Aan de oorsprong van Zonneklopper

In een bijzonder onvruchtbare en in toenemende mate vrijheid beperkende context, en in de noodzaak om ons te verzetten tegen de vele uitdagingen die elke dag op ons afkomen, werd Zonneklopper geboren uit de brandende wens om ons te verenigen rond hetzelfde doel samen te investeren in een groot complex van leegstaande gebouwen in Vorst.

De wens om ons leven opnieuw toe te eigenen, de noodzaak om onszelf te organiseren om ruimtes te vinden waar we ons onderzoek en onze praktijken kunnen voortzetten. De vreugde van ontmoeting en elkaar te vinden rond de reële mogelijkheid om dit gebouw te bezetten, hebben ons op een duurzame manier verbonden.

Allereerst was de plaats het onderwerp van een collectieve strijd. Tegen de professionele managers die tijdelijke bezetting kapitaliseren en terugbrengen tot zelfmanagement, maar integendeel om de toegang tot stedelijke woestenijen te verdedigen waar we gewaagde alternatieven kunnen ontwikkelen, daarom vertrokken we vanuit onze eigen kracht op zoek naar de horizon van onze eigen verlangens en mogelijkheden.

Het gebouw is nu al minstens vijf jaar van ons en is een Zone om samen heruit te vinden, waar we kunnen werken aan onze individuele doelstellingen, onze gemeenschappelijke utopieën kunnen realiseren en een ruimte van vrijheid en collectieve experimenten kunnen opbouwen.

Op zoek naar steeds meer autonomie en horizontaliteit. Aan de rand van de traditionele circuits van de dominante cultuur en zijn overschotten. Op weg naar andere manieren van doen en zien.

Onderzoek

Als project maakt Zonneklopper deel uit van een wereld die grotendeels onderhevig is aan marktideologie en haar macht principes, of het nu gender of klasse is, dit geweld raakt ons in eender welke vorm. Het is deze relatie met de wereld waar het collectief en zijn leden zich tegen willen verzetten en waarvan ze voortdurend proberen te ontkomen met behulp van doordachte de-constructies, en dankzij een praktijk van autonomie en zelfbeheer, dankzij een horizontaal bestuur dat afhankelijk is van de verantwoordelijkheid van het individu, en ons allen samen. Luisterend naar iedereen. We willen proberen onze behoeften, onze praktijken en onze kennis te bundelen , en hopen dat hieruit collectieve intelligentie voortvloeit.

In Zonneklopper is er privéruimte, onderdak voor de meest behoevende, leef en werkplaats enerzijds, openbare ruimte, feestzaal, ontmoetingen, leerplek, wederzijdse hulp en uitwisselingen anderzijds. Daarnaast ziet Zonneklopper zichzelf als een politieke ruimte in de etymologische zin van het woord, een plaats van interculturele expressie en maatschappijkritiek, van individueel en collectief onderzoek en experiment, waar alle samenlevingen ervaren kunnen worden zolang ze zich blijven oriënteren tot de ethiek/ horizon van het project.

Van het individu tot het collectief

Zonneklopper is grotendeels gebaseerd op de betrokkenheid van zijn leden en op het verwerven en verspreiden van kennis tussen hen, het delen van verantwoordelijkheden en een minimum aan actieve deelname van iedereen aan de verschillende onderdelen van het functioneren van onze plek. Daarbinnen wil Zonneklopper uitdrukkelijk openstaan voor verschillende mate van betrokkenheid binnen de grenzen van het mogelijke. Inclusiviteit willen we aanmoedigen door uitwisselbaarheid van functies, veelzijdigheid en decentralisatie zijn essentieel voor deze werking van horizontaal bestuur gebaseerd op het luisteren naar de behoeften en wensen van iedereen.

De leden worden uitgenodigd om meer te weten te komen over de actuele processen, en de beheer- en organisatiemethoden die zijn ingevoerd. Ook willen we iedereen aanmoedigen om regelmatig deel te nemen aan vergaderingen en om gemeenschappelijke documenten te lezen. Iedereen heeft het recht om deel te nemen aan collectieve vraagstukken en alle andere activiteiten. Momenten van observatie en luisteren zijn cruciaal zodoende zich te kunnen onderdompelen in het project of onderdeel dat hen het meest aanspreekt, of zodoende dat iedereen binnen Zonneklopper het traject kan volgen dat beste bij de persoon past.

Door regelmatig een beroep te doen op zelfevaluatie en de principes van geweldloze communicatie, proberen we te reflecteren over onze initiatieven en structuren, proberen we de ethiek en doeltreffendheid ervan te meten, onszelf te reorganiseren en in dialoog te gaan.

Hier en nu

Verankerd in een territorium en gegroeid uit zoveel verschillende achtergronden verhalen en parcours. . We kunnen en mogen het leven van het collectief als geheel niet los zien van zijn omgeving. we moeten altijd blijven aandacht hebben voor de omgeving en de context. telkens onszelf in vraag stellen en manieren bedenken om beter samen te leven.

Noch de buren nog het publiek zijn abstracte en onpersoonlijke entiteiten. In tegenstelling zij zijn ook welkom als scheppers, en creators met hun verlangens en behoeften.

Door in te zetten op diversiteit en het delen en samenbrengen van allerlei soorten middelen, probeert Zonneklopper verbindingen te smeden tussen de meest verschillende doelgroepen. Onwaarschijnlijke /onvoorspelbare ontmoetingen en wederzijdse hulp zijn de sleutelwoorden van deze nieuwe manier van nadenken over de complexiteit van wat de samenleving maakt. Een deel van de werking van Zonneklopper heeft dus als missie om samen te werken met de betrokken mensen en gemeenschappen, zonder echter ondergeschikt te zijn aan openbare en institutionele autoriteiten. We zijn van plan de toegang tot onze praktijken te bevorderen tot sociale groepen die ervan zijn afgesneden, of het nu gaat om culturele minderheden of om minderheidsculturen. We willen de banden van solidariteit versterken, deelnemen aan het collectieve leven dat al bestaat en ons omringt, onszelf altijd verrijken met andere perspectieven en andere praktijken.

Maar ons project wil tot ver buiten de buur resoneren. Het is ook onze bedoeling om verder weg andere initiatieven te inspireren, projecten waarvan de benaderingen vergelijkbaar zijn, en om met hen in contact te komen, in dialoog te gaan, samen te werken, onze grenzen te overbruggen, onszelf te voeden of onszelf opnieuw uit te vinden.

Autonoom?

Zonneklopper streeft geen winst na en onderwerpt zich op geen enkele manier aan de directe of indirecte controle van bedrijven met economische of commerciële belangen. We zijn ook niet ondergeschikt aan een politieke partij, vakbond of openbare vertegenwoordiger. Met dit in gedachten gebruikt de vereniging nooit reclame en marketing als financieringsbron, noch in publicaties, activiteiten, programmering of ter plaatse. We zijn geen serviceprovider. De dienstverlening voor externe instanties moet in overeenstemming zijn met het doel en het charter. Het verkrijgen van overheidssubsidies mag de aanpak, inhoud, egalitaire werking of zelfs de werkwijze van Zonneklopper, zoals we die vooropstellen, niet conditioneren of wijzigen. De vereniging probeert zich ook niet te laten opsluiten in een « sector » van activiteiten, door restrictive labels of door specificaties die haar in een logica plaatsen die ze niet vrijwillig heeft gekozen.

Hoe gaan we een toegankelijk beleid voeren? Door veel gratis activiteiten te organiseren en ervoor te zorgen dat de prijs van de betaalde activiteiten of door het collectief als geheel of door zijn leden zo laag mogelijk wordt gehouden

Hoe voorzien we in onze behoeften? Door terugwinning te bevorderen, middelen te bundelen, deel te nemen aan beurzen, sociale en ecologische economie, verspilling te vermijden, op onze hoede te zijn voor elke vorm van overconsumptie, enz.

Samengevat

Tegen de vermarkting van het levende, tegen alle machtsmechanismen en hun vormen van discriminatie of agressie, we willen een plaats van collectieve experimenten bouwen waar iedereen zijn plaats kan uit proberen, waar we onze strijd kunnen voeren op basis van onze praktijken en onze bijeenkomsten. Waar beproevingen, risico’s, mislukkingen, successen , verschillende verhalen een denkbeeldig podium krijgen.

Een plek waar we onze kennis en ervaring kunnen uitwisselen beleven her creëren.

Een plaats van cultuur, cultuur niet als het vermakelijke entertainment van onze samenlevingen die zichzelf vermoeid, maar we verstaan cultuur eerder als wat de samenleving inhoudt, gebaseerd op verhalen, praktijken, representaties en gemeenschappelijke modellen. Zo experimenteert Zonneklopper dus met andere manieren om cultuur te maken en dus de samenleving, vandaag en nu, waar het zich bevindt, met degenen die haar omringen, bewandelen en bewonen.